Юни 2020 
ЕДК Софт ООД е одобрена като доставчик на ИКТ услуги от Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия по: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП). Ваучери - тип 2: Софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси със финансиране до 20000 лв.
Юни 2019 
От 21.06.2019 г. Пари-Експерт 3.0 CS Продажби одобрен и включен в регистъра на НАП под номер 147 - Списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти СУПТО.
Септември 2016 
Стартира съвместна разработка между ЕДК Софт ООД и Уеб Технолоджи ООД между модул Пари-Експерт - Продажби и FastMenu за извършване на електронни поръчки от клиенти.
Март 2015 
Стартира модул за мобилни устройства за извършване на електронни заявки от клиенти и дистрибутори. Модулът е разработен за таблети и мобилни телефони работещи с операционна система Android.
Юни 2014 
Стартира функционалност за електронен обмен на документи съгласно стандарта EDI, както и издаване на електронни документи и комуникация с клиентите. Разработени са и електронни документи съгласно изискванията на търговските вериги: Метро, Фантастико, Била, Кауфланд, Бриколаж и др.
Януари 2014 
Във връзка с измененията публикувани в ДВ бр.98/12.11.2013 г., ДВ бр. 101/22.11.2013 г. и ДВ бр. 104/03.12.2013 г. и ДВ бр. 110/21.12.2013 г., касаещи ЗДДС и ППЗДДС и на програмния продукт на НАП, ще актуализираме версията на Пари-Експерт модули Счетоводство и Фактуриране, считано от отчетен период януари 2014 г.
В ДВ бр.98 от 12.11.2013 г.и във връзка промяната в ДВ бр. 104/03.12.2013 – най-важната промяна е въвеждане на механизъм за обратно начисляване на данъка при доставки на зърнени и технически култури. В ДВ бр.101 от 22.11.2013 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с който са направени редица изменения и допълнения. Въведен e Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (чл.151а-151д). В ДВ бр.110 от 21.12.2013 г. е обнародвана промяна в ППЗДДС в който основните промени са:
1. Нов начин на регистриране в Дневник за продажбите и Дневник за покупките на издадените и получени данъчни документи във връзка с прилагането на Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност.
Въвеждат се нови видове документи:
 11 – Фактура – касова отчетност
 12 - Дебитно известие – касова отчетност
 13 – Кредитно известие – касова отчетност
 91 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона
 92 – Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по чл. 104ж, ал. 14
 93 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим
 94 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим
2. Нова колона в Дневника за продажбите и Дневника за покупките със съдържание:
 а) код „01” за доставки на стоки и/или услуги по част І на Приложение № 2 от закона;
  б) код „02” за доставки на стоки по част ІІ на Приложение № 2 от закона.
3. Изисквания за реквизитите на издаваните протоколи по чл. 151 от ЗДДС, чл. 104е, ал. 3 и чл. 104ж, ал. 3 от ППЗДДС.

Май 2009 
Стартират тестовете на софтуер върху мобилни устройства за опис на претенции по щети в автомобилно застраховане.
Септември 2008 
ЕДК Софт ООД пуска на пазара новия си продукт за обработка на информацията при пускане на обществени поръчки.
Август 2008 
Стартира модул за изчисляване на болнична себестойност по видове услуги и пациенти.
Август 2007 
Стартира версия на складовия и фактурния модул сьс следене на партиди в производството, съгласно изискванията на международните стандарти за качество(ISO,HACCP)
 
   
За нас | Продукти | Новини | За контакти | Ценова листа | Безплатно
Copyright © ЕДК Софт ООД 2015. Всички права запазени. Design by TemplatesBox.com