Доставки | Производство | Продажби | Анализ и планиране | Финанси  
 

 

    "Пари-Експерт" - Счетоводство е модул на интегрирания софтуерен пакет. Предназначен е за двустранно счетоводство на фирми, независимо от предмета на дейността им и формата на собственост. Някои от основните му характеристики са:

  Произволен сметкоплан с неограничен брой аналитични нива, настройвани от потребителя
  Бърз и удобен вход на данни с възможност за корекции и изтриване на грешно въведени документи по всяко време
  Многофирмено счетоводство за неограничен брой фирми
  Паралелна работа в различни периоди без задължително приключване на отчетния период
  Дневници за ДДС, дискети и декларация за ДДС
  Главна книга, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци с възможност за гъвкава настройка и конфигурация
  Отчет на материалните запаси с автоматично изчисляване на средно-претеглена цена
  Отчет и преоценка на произволен брой валути. Разчети във валута
  Автоматизирано извършване на голям брой приключвателни операции – разпределение на общи разходи, закриване на аналитични сметки
  Автоматизирано осчетоводяване и изчисляване на себестойност по вид продукция и статии на калкулациите (преки и разпределяне на непреки разходи)
  Връзка с всички останали модули от пакета: Доставки, Продажби, Производство

 
   
За нас | Продукти | Новини | За контакти | Ценова листа | Безплатно
Copyright © ЕДК Софт ООД 2015. Всички права запазени. Design by TemplatesBox.com